Smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky půjčovny mořských a sit-on-top kajaků na Slezské Hartě

I. Úvodní informace

 • Kajaky –  jsou malá pádlem poháněná plavidla konstruovaná k pohybu po moři a jezerech.
 • Společnost TRADE WOOD EKO, s.r.o., se sídlem na Dolním nám 117/3, Opava, IČO: 46576983 (dále jen „společnost“) je oprávněna k činnosti půjčení kajaků, které jsou výhradně v jejím vlastnictví. Společnost kajaky pronajímá  krátkodobě či dlouhodobě a to buď koncovému zákazníkovi (dále jen „nájemce“) nebo podnikatelskému subjektu za účelem dalšího nájmu (dále jen „pronajímatel“). Pokud v těchto všeobecných obchodních podmínkách („VOP“) není stanoveno jinak, pak tyto podmínky platí pro veškeré smluvní partnery, ať je forma půjčení jakákoliv. Konkrétní podmínky půjčení formou nájmu upravuje smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem („smlouva o nájmu movité věci – kajaku“, dále jen „smlouva“).
 • Pokud společnost půjčuje vyjma kajaků i příslušenství pro jízdu, jako je záchranná vesta, případné další ochranné pomůcky a příslušenství, pak se na tyto věci pohlíží pro úpravu smluvních povinností stejně jako na kajak.

II. Obecné informace k uzavření smlouvy o nájmu kajaku

 • K uzavření smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem je vždy nezbytné předložit platný průkaz totožnosti a to vždy na osobu nájemce.
 • Pronajímatel má právo odmítnout uzavření smlouvy v případě, že je ohroženo vrácení kajaku, či v případě, že o uzavření smlouvy žádá osoba, která není v danou chvíli způsobilá k provozu kajaku. Osoby mladší 18 let mohou nájemní smlouvu uzavřít pouze v případě, že jejich fyzická dispozice je k použití kajaku dostatečná a jsou schopny pochopit obsah práv a povinností dle nájemní smlouvy.
 • Nájemce může být požádán o složení kauce a to v případě, že pronajímatel dojde k závěru, že uzavření smlouvy podléhá riziku nevrácení kajaku (nestandardní doba nájmu) či deklarované nestandardní použití kajaku (riziková zvolená trasa).
 • Zásady správného užívání kajaku jsou nájemci vysvětleny při jeho převzetí. Nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzuje tuto skutečnost.

III. Podmínky smlouvy o nájmu kajaku a vybavení:

 • Podpisem smlouvy nájemce přebírá do dočasného nájmu kajaku a vybavení uvedené ve smlouvě na dobu uvedenou ve smlouvě. Při převzetí je nájemce povinen vybavení zkontrolovat a podpisem smlouvy stvrzuje, že vybavení převzal v pořádku.
 • Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena předem na účet, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.
 • Nájemce je povinen užívat kajak a vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Není oprávněn provádět na vybavení jakékoli úpravy bez výslovného souhlasu pronajímatele.
 • Nájemce je povinen zacházet s kajakem a vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na kajaku a vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením
 • Kajaky a vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené. Kajaky vysušené tomu určenou mycí houbou. Pokud budou pronajaté kajaky vráceny znečištěné, je pronajímatel oprávněn účtovat 100 Kč za každou znečištěnou loď.
 • Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti, nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce.
 • Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.
 • Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže. To nezbavuje nájemce povinnosti uhradit odcizenou věc pronajímateli a to v hodnotě pořizovací ceny odcizené věci.
 • V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, je nájemce povinen uhradit částku, která odpovídá pořizovací ceně nevráceného vybavení.
 • V případě, že nájemce není schopen na místě uhradit pokutu za pozdní vrácení, poškození, ztrátu, nebo zničení vybavení, je povinen na místě podepsat dohodu o uznání dluhu a částku poukázat převodem na účet TRADE WOOD EKO, s.r.o. s VS čísla objednávky a to do 14 dnů od podpisu této dohody.
 • V případě porušení stanovených Podmínek smlouvy o nájmu vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.
 • Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit v místě a čase uvedeném ve smlouvě, nebo dle písemné dohody.
 • V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa dle ceníku. Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu, případně dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.
 • Lodě jsou určeny výlučně na plavbu po přehradách, jezerech a mořích.
 • Po vrácení kajaku při končení smluvního vztahu pronajímatel a nájemce poznamenají pod smlouvu způsob vzájemného nevypořádaných závazků, budou-li jaké. Právní vztahy mezi společností a nájemcem se řídí vždy těmito podmínkami a nájemní smlouvou. Právní vztahy mezi společností a nájemcem, které výslovně neupravují tyto VOP či nájemní smlouva, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) V případě, že se v budoucnu ukáže, že tyto VSP jsou v rozporu s občanským zákoníkem ( č.89/2012 Sb.), či jeho výkladem, pak má přednost zákon, resp. ustálená judikatura.

IV. Společná a závěrečná ustanovení:

 • Nájemce používá vybavení na vlastní nebezpečí.
 • Pronajímatel nenese odpovědnost za škody, úrazy, nebo smrt způsobenou provozem plavidla.
 • Půjčovna nenese zodpovědnost za vodotěsnost barelů a lodních pytlů. Doporučuje do nich balit věci do vodotěsných obalů.
 • Společnost TRADE WOOD EKO, s.r.o. je oprávněna změnit tyto obchodní podmínky. Uzavřené smlouvy se řídí podmínkami platnými v době jejich podpisu.
 • Neplatnost některého ustanovení nemá vliv na neplatnost celých těchto obchodních podmínek.
 • Podpisem smlouvy souhlasí nájemce s pořizováním fotografické a video dokumentace, která může být použita k propagaci půjčovny.
 • Podpisem smlouvy nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely smlouvy. Objednávkový systém pracuje v souladu s GDPR. 
 • Objednáním vybavení a podpisem smlouvy nájemce souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek.